در حديث معتبر منقول است كه : از حضرت رسول صلّی اللّه عليه وآله وسلّم پرسيدند كه آيا در مال حقی بغير زكوة هست ، فرمود كه بلی نيكی و احسان كردن به خويشانی كه با تو بدی كنند، و احسان كردن به همسايه مسلمان به درستيكه ايمان به من ندارد كسي كه شب سير ميخوابد و همسايه مسلمانش گرسنه است .
در چند حديث معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : تا چهل خانه از هر طرف همسايه اند.
***************************
در حديث ديگر فرمود كه از جمله حقوق مال حق ماعون است كه حقتعالی وعيد جهنم فرموده است برای كسيكه منع آن نمايد و آن قرضی است كه به همسايه دهد، يا نيكی كه به ايشان كند، يا ضروريات خانه كه به ايشان عاريه دهد، راوی عرض كرد كه ما همسايگان داريم كه اگر چيزی به ايشان به عاريه بدهيم ميشكنند، ضايع ميكنند در اينصورت بر ما گناهی هست اگر به ايشان ندهيم ؟ فرمود كه هر گاه چنين باشد گناهی بر شما نيست اگر به ايشان ندهيد
.***************************
در حديث ديگر فرمود كه حلال نيست منع كردن نمك و آتش از همسايگان .
***************************
از حضرت رسول منقول است كه : هر كه ماعون را منع نمايد از همسايگان حقتعالی منع كند از او خير واحسان خود را و او را بخود واگذارد، وای بر حال او.
***********************
در حديث معتبر از حضرت صادق منقول است كه : منع مكنيد قرض دادن خمير و نان را و طلبيدن آتش را كه اين امور باعث زيادتی روز ميشود، بر اهل خانه با آنكه از جمله مكارم اخلاق است .
*******************
از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است كه : زينهار كه متعرض حقوق مشويد كه بر خود لازم كنيد و آنچه از خرجها كه بر قبيله واقع ميشود بدهيد و مضايقه مكنيد، و اگر از قبيله شما كسی شما را تكليفی كند كه ضررش بر شما زياده از نفعی باشد كه به او ميرسد قبول مكنيد.
حلیه المتقین