ابوذر كه – خدا از او راضی باد!- گفت : روز تو، همانند شتر توست . هرگاه سر به سوی تو دراز كند، همه بدنش به سوی تو می آيد. منظور اينست كه هرگاه در آغاز روز، كار نيكی انجام دهی ، تا به آخر، چنان خواهد بود.
کشکول شیخ بهایی