حكيمی فرزندش را گفت : ای پسركم ! دانش را از دهان مردان علم بگير! چون آنان ، بهترين شنيده های خود را می نويسند و بهترين نوشته های خويش را به خاطر می سپرند و بهترين محفوظات خود را بيان می دارند