حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام فرمود كه هرگاه خويشان با يكديگر بدی كنند، مالشان بدست بدكاران ميافتد.
**********************
حديث صحيح از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است كه سه چيز است هر كه مرتكب آنها شود پيش از مردن عقوبت آنها را مييابد، ظلم و قطع رحم و قسم دروغ و بسيار است كه جماعتی بد كردارند، بسبب صله رحم مال و فرزندان ايشان بسيار ميشود، قسم دروغ و قطع صله رحم خانه ها را از اهلش خالی ميكند، نسل را منقطع ميكند.

**********************
از حضرت رسول صلّی اللّه عليه وآله وسلّم منقول است كه هر كه بپای خودر برود بخانه خويشان بديدن ايشان يا برای آن كه مالی بايشان برساند حقتعالی ثواب صد شهيد او را كرامت فرمايد، بعدد هر گامی كه بردارد، چهل هزار حسنه در نامه اعمالش نوشته شود و چهل هزار گناه محو شود و چهل هزار درجه برای او در بهشت بلند شود و چنان باشد كه صد سال عبادت خدا باخلاص كرده باشد.

**********************
در حديث ديگر فرمود كه سه كسند كه داخل بهشت نمی شوند، كسيكه هميشه شراب بخورد يا هميشه سحر كند، يا قطع صله رحم كند،

**********************
فرمود كه هر كه رعايت حق خويشان كند حقتعالی در بهشت باو هزار درجه كرامت كند، كه از هر درجه تا درجه ديگر صد ساله راه باشد يكدرجه از نقره و ديگری از طلا وديگری از مرواريد و ديگری از زمرد و ديگری از زبرجد و ديگری از مشك و ديگری از عنبر وديگری از كافور و همچنين از ساير چيزهائی كه خدايتعالی در بهشت خلق كرده است

**********************
، در حديث صحيح از آنحضرت منقول است كه ، در شب معراج ديدم رحمی بعرش آويخته و از رحم ديگر شكايت می كند بپروردگار خود پرسيدم كه در چند پشت نسبت تو و او بهم ميرسد، گفت كه در چهل پشت .

**********************
در حديث معتبر ديگر فرمود كه من ضامنم برای كسيكه صله رحم كند، آنكه خدا او را دوست دارد و روزيش را فراخ كند، و عمرش را زياد كند، و او را داخل بهشت كند،

**********************
فرمود كه بوی بهشت از هزار ساله راه شنيده ميشود، آنرا نميشنود عاق پدر و مادر وقطع كننده صله رحم و مرد پير زناكار.