در احاديث معتبره بسيار وارد شده است ، كه رحم در روز قيامت چنگ در عرش الهی ميزند و ميگويد پروردگارا هر كه مرا در دنيا صله كرده است ، تو امروز او را برحمت خود وصل كن و هر كه مرا قطع كرده است ، در دنيا تو امروز او را از رحمت خود قطع كن .
**********************
در احاديث بسيار منقول است كه نيكی با خويشان كردن باعث قبولی اعمال است و مال را زياد ميكند و بلاها را دفع ميكند، عمر را دراز ميكند، حساب قيامت را آسان ميكند.
در حديث حسن از حضرت رسول صلّی اللّه عليه وآله وسلّم منقول است كه دو طرف صراط امانت وصله رحم است ،پس كسيكه در امانت مردم خيانت نكرده است ، با خويشان خود نيكی كرده از صراط بآسانی ميگذرد، زود ببهشت ميرود و كسيكه خيانت در امانتها كرده و قطع صله رحم كرده است ، عمل ديگر او را نفع نميدهد و صراط او را آتش ميافكند.
حضرت صادق عليه السلام فرمود كه صله رحم كردن و با همسايگان نيكو سلوك كردن خانه ها را آبادان می كند، عمرها را زياد می كند.
از حضرت رسول صلّی اللّه عليه وآله وسلّم منقول است كه هيچ عملی ثوابش زودتر از صله رحم نمی رسد.
در حديث حسن از حضرت صادق عليه السلام منقول كه ما چيزی را نمی دانيم كه عمر را زياد كند مانند صله رحم تا آنكه گاهست كه شخصی سه سال از عمرش مانده است ، بسبب صله رحم سی وسه سال ميشود، گاه هست كه كسی از عمرش سی وسه سال مانده است ، بسبب قطع صله رحم سه سال ميشود.
در حديث موثق منقول است كه شخصی از آنحضرت سؤ ال كرد كه خويشان دارم كه شيعه نيستند آيا ايشان را برمن حقی هست ، فرمود بلی حق رحم را هيچ چيز قطع نمی كند، اگر شيعه باشند دو حق دارند يكی رحم و يكی حق اسلام و فرمود كه صله رحم و نيكی با برادران مؤ من حساب قيامت را آسان ميكند، از گناهان نگاه ميدارد پس صله رحم و نيكی با برادران را ترك مكنيد، اگر چه بسلام كردن و نيكو جواب سلام دادن باشد.
حلیه المتقین