عبد المؤمن از امام باقر (ع) روايت كند كه فرمود:
جابر بن عبد اللّه انصاری به من خبر داد كه رسول خدا (ص) فرمود: نزديكترين شما به من در فردای قيامت كسی است كه از همه راستگوتر، و امانتدارتر، و به پيمان وفاكننده تر، و از همه خوشخوتر، و از همه كس به مردم نزديكتر و آميزش او با ديگران بيشتر باشد.