حمزة بن محمد طيار گويد:
از امام صادق (ع) شنيدم می فرمود:
راستی كه خداوند ياری رسانی خود به بندگان را به اندازه نيّت های آنان مقدّر فرموده است ، پس هر كس كه نيّتش سالم باشد ياری خداوندی برايش تمام و كمال خواهد بود، و هر كس نيّتش كوتاه و نارسا باشد به همان اندازه ياری خداوند نسبت به وی كوتاه و نارسا خواهد شد.