عوف بن مالك گويد:
روزی رسول خدا (ص) فرمود: ای كاش برادرانم را می ديدم ، ابو بكر و عمر گفتند: آيا ما برادران شما نيستيم ؟ ما به شما ايمان آورده و با شما هجرت نموده ايم ؟ حضرت فرمود: البتّه شما ايمان آورده و هجرت نموده ايد، امّا ای كاش من برادرانم را می ديدم . آن دو نفر سخن خود را تكرار كردند، حضرت فرمود: شما اصحاب منيد لكن برادران من كسانی هستند كه پس از من می آيند، به من ايمان آوردند و مرا دوست داشته و تصديقم نمايند و حال آنكه مرا نديده اند، ای كاش برادرانم را می ديدم .