ابو حمزه ثمالی گويد:
امام زين العابدين علیّ بن الحسين بن علیّ عليهم السّلام فرمود: هر كس ‍ مؤمن گرسنه ای را طعام دهد خداوند از ميوه های بهشتی به او بخوراند. و هر كس مؤمن تشنه ای را سيراب كند خداوند از شراب بكر و سر بمهر بهشتی سيرابش نمايد، و هر كس مؤمنی را بپوشاند خداوند از لباسهای سبز بهشتی باو بپوشاند، و تا آن زمان كه تار و پودی از آن لباس به تن اوست پيوسته تحت ضمان و مراقبت خدا خواهد بود.