بزرگی گفته است : رحمت خدا بر آن كس باد! كه كف دستش را بگشايد و فكش را ببندد
و بستی در اين مضمون گفته است :
سخن بگو! و آن چه مى توانی به حكمی بگو! زيرا، كلام تو جاندارست ، و سكوت تو جماد. و اگر سخن محكم نيافتی ؛ تا بيان كنی ، سكوت تو نشانه محكمی خرد توست .
کشکول شیخ بهایی