حـضـرت بـاقـر عـليـه السـلام فـرمـود: هـر كـه قـرآن را در حـال ايـسـتـاده در نمازش بخواند خداوند به هر حرفی از آن صد حسنه برای او بنويسد، و هـركـس آنـرا در نمازش نشسته بخواند خداوند به هر حرفی پنجاه حسنه برايش بنويسد و هر كه قرآن را در غير از نمازش بخواند خداوند به هر حرفی ده حسنه برايش بنويسد.
ابن محبوب گويد: من مانند همين حديث را از معاذ بن مسلم (يكی از راويان حديث ) شنيدم .
اصول کافی جلد 4 با ثواب خواندن قران روایت 1
************
حـضـرت صـادق عـليـه السـلام فـرمـود: چـه بـاز مـی دارد تـاجـری را كـه در بـازار مـشغول (به تجارت است ) از اينكه چون (شب هنگام ) به خانه باز گردد نخوابد تا يك سوره از قرآن بخواند و به جای هر آيه كه می خواند برايش ده حسنه نوشته شود و ده گناه از او محو گردد.
اصول کافی جلد 4 باب ثواب خواندن قران روایت 2
***************
بـشـر بـن غـالب اسـدی از حـضـرت حـسين بن علی عليهما السلام حديث كند كه فرمود: هـركـس يـك آيـه از كـتـاب عـزوجـل را در نـمـازش در حـال ايـسـتاده بخواند در برابر هر حرفی خداوند صد حسنه برايش بنويسد، و اگر در غير از نماز بخواند به هر حرفی ده حسنه بنويسد، و اگر قرآن را گوش دهد به هر حرفی يـك حـسـنـه برايش بنويسد، و اگر قرآن را شبانه ختم كند فرشتگان تا صبح برای او رحـمـت فـرستند، و اگر روز آنرا ختم كند تا شام فرشتگان نگهبان (در روز) بر او رحمت فرستند، و يك دعای مستجاب شده نزد خداوند دارد، (و اين دعا يا ختم قرآن ) برای او بهتر است از آنچه ميان زمين و آسمان است ، گويد: من عرضكردم : اين پاداش آنكسی است كه همه قـرآن را بـخـوانـد و اگـر كـسـی هـمه آنرا نخواند (چه پاداشی دارد)؟ فرمود: ای برادر اسـدی خـداونـد بخشنده و بزرگوار و كريم است هر چه از قرآن كه بلد باشد و بخواند خداوند اين پاداش را به او می دهد.
اصول کافی جلد 4 باب ثواب خواندن قران روایت 3
***************
حـضـرت باقر عليه السلام فرمود: هر كه در مكه قرآن را از اين جمعه تا جمعه ديگر خـتـم كـنـد يا در كمتر از اين زمان يا بيشتر باشد ولی ختم و پايانش در روز جمعه باشد بـرای او اجـر و حـسـنه نوشته شود از اولين جمعه ای كه در دنيا بوده تا آخرين جمعه ای كه در دنيا هست ، و اگر در روزهای ديگر نيز ختم كند چنين است (و اين اجر برای او هست ).
اصول کافی جلد 4 باب ثواب خواندن قران روایت 4
***************