امام پنجم فرمود:
چون چشم رسول خدا به ماه رمضان می افتاد رو به قبله ميكرد ميفرمود خدايا آن را نو كن بر ما به امنيت و ايمان و تندرستی و مسلمانی و عافيت سرا پا و روزی فراوان و دفع بيماری و تلاوت قرآن و كمك بر نماز و روزه خدايا ما را برای ماه رمضان سالم دار و آن را برای ما سلامت دار و از ما دريافت كن تا ماه رمضان بگذرد و ما را آمرزيده باشی سپس رو به مردم ميكرد و ميفرمود ای گروه مردم مسلمان چون ماه نو رمضان بر آيد شياطين متمرد در بند شوند و درهای آسمان و درهای بهشت و درهای رحمت گشوده گردند و درهای دوزخ بسته شوند و دعا مستجاب گردد و برای خدای عز و جل نزد هر افطاری آزادشدگانی باشند كه آنها را از دوزخ آزاد كند و هر شب منادی فرياد زند آيا خواهشمندی هست ؟ آيا آمرزش جوئی هست ؟ خدايا بهر خرج كنی عوض بده و بهر ممسكی تلف بده تا چون هلال شوال بر آيد فرياد شود به مؤمنان كه فردا برای جایزه های خود حاضر باشيد كه فردا روز جایزه است سپس امام پنجم فرمود هلا بدان كه جانم به دست او است اين جایزه پول طلا و نقره نيست .