حمزة بن محمد گويد:
به امام يازدهم حسن عسكری(ع) نوشتم چرا خدای عز و جل روزه را واجب كرده پاسخ آمد برای آنكه توانگر درد گرسنگی را بچشد و بدرويش بخشش ‍ كند.