امام پنجم فرمود:
رسول خدا (ص) در آخرين جمعه ماه شعبان اين خطبه را خواند، حمد خدا كرد و ستايش او نمود و سپس فرمود ای مردم ماهی بر شما سايه افكنده كه در آن شبی است بهتر از هزار ماه آن رمضان است خدا روزه اش را واجب كرده و يك شب نماز نافله آن را برابر هفتاد شب در ماه ديگر مقرر ساخته هر كه عمل مستحبی در آن كند چون عمل واجبی است كه در ماههای ديگر و هر كه فريضه ای در آن انجام دهد چون كسی باشد كه هفتاد فريضه در ماههای ديگر انجام دهد آن ماه شكيبائی است و مزد شكيبائی بهشت است آن ماه همدردی است آن ماهی است كه خدا بيفزايد در آن بروزی مؤمن هر كه در آن روزه دار مؤمنی را افطار دهد نزد خدای عز و جل ثواب آزاد كردن بنده ای دارد و گناهان گذشته اش آمرزيده شود به آن حضرت عرض شد يا رسول اللّه همه ما توانا نيستيم كه روزه داری افطار دهيم فرمود خدای تبارك و تعالی كريم است ، همين ثواب را ميدهد بشما كه توانا هستيد بشربتی از شير كه بدان روزه داری را افطار دهيد يا شربتی از آب گوارا يا چند دانه خرما كه بر بيش از آن قدرت نداريد هر كه در آن از خدمت مملوك خود تخفيف دهد خدا در حساب او تخفيف دهد آن ماهی است كه اولش رحمت و ميانش آمرزش و آخرش اجابت و آزادی از دوزخ است در اين ماه از چهار خصلت بی نياز نباشيد دو تا برای رضای خدا و دو تا برای نياز خود آن دو كه برای رضای خداست گواهی اينكه معبود حقی نيست جز خدا و براستی من رسول خدايم و آن كه دو بدان نياز داريد از خدا بخواهيد حوائج خود را و بهشت را و از خدا بخواهيد عافيت و پناه طلبيد از آتش .