چون شكم از مباح پر شود، چشم از شناخت صلاح كور شود.
چون بلايی بر تو روی آرد، بر آن بنشين ! چه ، تلاش تو، بر آن می افزايد.
چون بينی كه پيوسته بلا بر تو فرود آيد، بدان ! كه خداوند ترا بيدار كرده است .
اگر خواهی ترا فرمان برند، آن خواه ! كه بر آن توانا هستی .
اگر آن چه خواهی نيست ، آن خواه ! كه هست .
چون زاهدی از مردم بگريزد. او را طلب كن ! با دشمن خويش مشورت كن ! تا از رای او، اندازه دشمنی و نيتش را بدانی .
کشکول شیخ بهایی