سماعة بن مهران گويد:
امام صادق (ع) فرمود: از نشانه های يقين
آن است كه مردم را با به خشم آوردن خدا- عزّ و جلّ- خشنود نسازيد، و آنان را نسبت به آنچه كه خداوند از فضل خودش (به آنان داده و) به شما نداده است مورد ملامت قرار ندهيد، زيرا كه روزی را حرض آزمند پيش نكشد، و خوش نداشتن ناخواه رد نكند. و اگر هر كدام از شما از روزيش بگريزد چنان كه از مرگ می گريزد هر آينه روزيش به او می رسد همچنان كه مرگ گريبانگير او می شود.