حکمت 296
پرهيز از دشمني‏ ها
(اخلاقي) و درود خدا بر او، فرمود: (شخصي را ديد که چنان بر ضد دشمنش مي‏کوشيد که به خود زيان مي‏رسانيد، فرمود:) تو مانند کسي هستي که نيزه در بدن خود فرو برد تا ديگري را که در کنار اوست بکشد
حکمت 297
******************
ضرورت عبرت گرفتن
(اخلاقي، اجتماعي) و درود خدا بر او، فرمود: عبرت‏ها چقدر فراوانند و عبرت پذيران چه اندک
******************
حکمت 298
اعتدال در دشمني‏ ها
(اخلاقي، سياسي) و درود خدا بر او، فرمود: کسي که در دشمني زياده روي کند گناهکار، و آن کس که در دشمني کوتاهي‏ کند ستمکار است، و هر کس که بي‏ دليل دشمني کند نمي‏تواند با تقوا باشد
******************
حکمت 299
نماز در نگراني‏ها
(اعتقادي) و درود خدا بر او، فرمود: آنچه که بين من و خدا نارواست اگر انجام دهم و مهلت دو رکعت نماز داشته باشم که از خدا عافيت طلبم، مرا اندوهگين نخواهد ساخت.
******************
حکمت 300
شگفتي روزي بندگان
(اعتقادي) و درود خدا بر او، فرمود: (از امام پرسيدند چگونه خدا با فراواني انسان‏ها به حسابشان رسيدگي مي‏کند پاسخ داد:) آن چنانکه با فراواني آنان روزيشان مي‏دهد (و باز پرسيدند چگونه به حساب انسان‏ها رسيدگي مي‏کند که او را نمي‏بينند فرمود) همان گونه که آنان را روزي مي‏دهد و او را نمي‏بينند