حکمت 276
پرهيز از دورويي‏ها
(اخلاقي) و درود خدا بر او، فرمود: خدايا به تو پناه مي‏برم که ظاهر من در برابر ديده‏ ها نيکو، و درونم در آنچه که از تو پنهان مي‏دارم، زشت باشد، و بخواهم با اعمال و رفتاري که تو از آن آگاهي، توجّه مردم را به خود جلب نمايم، و چهره ظاهرم را زيبا نشان داده با اعمال نادرستي که درونم را زشت کرده به سوي تو آيم، تا به بندگانت نزديک، و از خشنودي تو دور گردم.
*********************
حکمت 277
سوگند امام عليه السّلام
(اعتقادي) و درود خدا بر او، فرمود: نه، سوگند به خدايي که با قدرت او شب تاريک را به سر برديم که روز سپيدي در پي داشت، چنين و چنان نبود.
***************************
حکمت 278
ارزش تداوم عمل
(اخلاقي، تربيتي) و درود خدا بر او، فرمود: کار اندکي که ادامه يابد، از کار بسياري که از آن به ستوه آيي اميدوار کننده‏ تر است.
***********************
حکمت 279
شناخت جايگاه واجبات و مستحبّات
(عبادي) و درود خدا بر او، فرمود: هر گاه مستحبات به واجبات زيان رساند آن را ترک کنيد.
**********************
حکمت 280
ياد قيامت و آمادگي
(اعتقادي، اخلاقي) و درود خدا بر او، فرمود: کسي که به ياد سفر طولاني آخرت باشد خود را آماده مي‏سازد.