امام علی (ع ) فرمود: برادرت را به نيكی كردن بر وی سرزنش كن ! و بدی او را با بخشش ، به خودش بازگردان !
**********
يوسف نحوی گفت : دست سه گونه است : دست سفيد، دست سبز و دست سياه . دست سفيد: آغاز در كار نيك است و دست سبز: پاداش به كار نيك است و دست سياه : نيكی همراه با منت است .
*****************
ديگری گفته است : (گاه ) دو نام متضاد به يك معنی ديده می شود. مثل : فروتنی و بزرگواری با پاداش دادن به نيكوكاران ، بدكاران را زجر ده !
*************
و گفته اند: آن كه راز خويش بپوشاند، خوبی را در اختيار دارد. و نيز: مالی كه ترا پند دهد، از دست تو نرفته است .
کشکول شیخ بهایی