علیست مرغ حق و کعبه آشیانه اوست
حریم عشق پر از دلنشین ترانه اوست

پس از گذشت زمانها هنوز گوش بشر
بنغمه­ های دل انگیز و عاشقانه اوست

زلال چشمه زمزم کجا و اشگ علی
صفای این حرم از گریة شبانه اوست

علیست محرم اسرار رب بی همتا
کلید دار عطابخش هر خزانة اوست

بهشت ماحضر سفرة عطای علیست
جحیم سوزش یک ضرب تازیانه اوست

وسیلة کرم ذات حق یدالله است
خدای هر چه ببخشد علی بهانه اوست

علی به پلة آخر رسید در ایمان
نبی سر است و علی پای تا به شانه ی اوست

علی است خانه یکی با خدای بی همتا
درون بیت خدا زادگاه وخانه اوست

علی است فرد نمودار خلقت کامل
که عقل در عجب از خالق یگانه اوست

مقام صید علی برتر از تفکر ماست
چو بی نظیر بعالم غم زمانة اوست

تو صید شیرخدا بین که روبهی مکار
بقصد کشتن زهرا در آستانة اوست

حسان معرف الله شد ولی الله
چو در تمام صفات علی نشانه اوست
حسان(حبیب الله چایچیان)