شيخ كلينی از ابوبصير روايت كرده كه گفت : ام خالد معبديه بر حضرت صادق (ع) وارد شد و من در خدمت آن حضرت بودم ، عرض كرد فدايت گردم مرا درد شكم می گيرد به طبيبان عراق مراجعه كردم آنها مرا سفارش به خوردن آبجو كردند ولی من از خوردن آن خودداری كردم چون می دانستم از آن كراهت داريد، پس دوست داشتم كه از خود شما سوال كنم ، آن حضرت فرمود چه عاملی تو را از خوردن آن باز داشت ؟ گفتم من تا روز قيامت مطيع شما هستم . حضرت رو به ابی بصير كرد و فرمود: ای ابا محمد آيا گوش نمی دهی به حرف اين زن و مسائل او؟ سپس به آن زن فرمود تو را در خوردن حتی يك قطره از آن اذن نمی دهم ، همانا هنگام جان دادن از خوردن آن پشيمان خواهی شد. پس فرمود: آيا فهميدی چه گفتم ؟
منازل الاخره