ديد وقتی يكی پراكنده
زنده ای زير جامه ژنده .
گفتش : اين جامه ، سخت خلقانست
گفت : هست آن من چنين زانست
هست پاك و حلال و ننگين روی
نه حرام و پليد و رنگين روی
چون نجويم حرام و ندهم دين
جامه لابد نباشدم به ازين
سنایی