پژوهنده ای گفته است : روح ، گوهری روحانی ست كه جسمانی نيست و درون بدن و بيرون آن نيز نيست . اما رابطه آن با جسم ، همچون رابطه عاشق و معشوقست . و اين نظر را غزالی نيز در يكی از كتابهايش آورده است .
امام علی (ع ) فرمود: روح در جسم همچون معنی در لفظ است . و صفدی گفته است : مثالی از اين زيباتر نديده ام .
*****************
متكلمى را از ((روح )) و ((نفس )) پرسيدند. گفت : روح ، همان ((ريح )) است و ((نفس ))، همان ((نفس )). پرسنده گفت : بنابراين ، انسان چون نفس كشد، نفسش بيرون آيد و چون ضرطه زند، روحش . و حاضران خنديدند.