امام صادق عليه السلام فرمود: هيچ امری نيست كه دو نفر در آن اختلاف نظر داشته باشند جز آنكه برای آن در كتاب ريشه و بنيادی است ولی عقل های مردم به آن نميرسد.
اصول کافی جلد 1 باب رجوع به قرآن و سنت و اينكه همه حلال و حرام و احتياجات مردم در قرآن يا سنت موجود است روایت 6
*********************
عبدالاعلی گويد: شنيدم امام صادق عليه السلام می ‏فرمود: من زاده رسول خدايم و به قرآن دانايم، در قرآنست آغاز خلقت و آنچه تا روز قيامت رخ دهد و خبر آسمان و زمين و خبر بهشت و دوزخ و خبر گذشته و خبر آينده تمام اينها را ميدانم چنانچه بكف دست خود مينگرم، همانا خدا می ‏فرمايد: در قرآنست بيان آشكار هر چيز
اصول کافی جلد 1 باب رجوع به قرآن و سنت و اينكه همه حلال و حرام و احتياجات مردم در قرآن يا سنت موجود است روایت 8
**********************
و فرمود: قرآنست كه هر خبری كه پيش از شما برده و هر خبری كه بعد از شما باشد در آنست و داور ميان شما است و ما آن را ميدانيم.
اصول کافی جلد 1 باب رجوع به قرآن و سنت و اينكه همه حلال و حرام و احتياجات مردم در قرآن يا سنت موجود است روایت 9
*******************
سماعة به امام كاظم(ع) عرض كرد: همه چيز در كتاب خدا و سنت پيغمبرش موجود است يا شما هم در آن گفتاری داريد؟ فرمود: همه چيز در كتاب خدا و سنت پيغمبرش می ‏باشد.
اصول کافی جلد 1 باب رجوع به قرآن و سنت و اينكه همه حلال و حرام و احتياجات مردم در قرآن يا سنت موجود است روایت 10