عبد اللّه بن محمّد بن عقيل بن ابی طالب چنين گويد:
كه از امام زين العابدين (ع) شنيدم می فرمود: هيچ مؤمنی دچار ضربان رگ و سردرد نگردد مگر بواسطه گناهش ، و آنچه خدا می بخشد بيشتر است . و هر گاه آن حضرت بيماری را می ديد كه شفا يافته می فرمود: پاكی از گناه گوارايت باد، پس عمل خود را از سر بگير (كه گناهان گذشته ات آمرزيده شده است ).