امام صادق عليه السلام فرمود: خدای تبارك و تعالی در قرآن بيان هر چيز را فرو فرستاده تا آنجا كه بخدا سوگند چيزی را از احتياجات بندگان فروگذار نفرموده: و تا آنجا كه هيچ بنده‏ئی نتواند بگويد ايكاش اين در قرآن آمده بود جز آنكه خدا آن را در قرآن فرو فرستاده است.
اصول کافی جلد 1 باب رجوع به قرآن و سنت و اينكه همه حلال و حرام و احتياجات مردم در قرآن يا سنت موجود است روایت 1
امام باقر عليه السلام می‏فرمود: خدای تبارك و تعالی چيزی از احتياجات امت را وانگذاشت جز آنكه آنرا در قرآنش فرو فرستاد و برای رسولش از آن مرز تجاوز كند كيفری قرار داد
اصول کافی جلد 1 باب رجوع به قرآن و سنت و اينكه همه حلال و حرام و احتياجات مردم در قرآن يا سنت موجود است روایت 2

امام صادق عليه السلام فرمود: خدا حلال و حرامی نيافريده جز آنكه برای آن مرزی مانند مرز خانه هست آنچه از جاده است جزء جاده محسوب شود و آنچه از خانه است بخانه تعلق دارد تا آنجا كه جريمه خراش و غير خراش و يك تازيانه و نصف تازيانه (در حلال و حرام خدا) معين شده است.
اصول کافی جلد 1 باب رجوع به قرآن و سنت و اينكه همه حلال و حرام و احتياجات مردم در قرآن يا سنت موجود است روایت 3
ابوجارود گويد: امام باقر عليه السلام فرمود: چون بشما از چيزی خبر دهم از من بپرسيد كجای قرآنست آنگاه حضرت ضمن گفتارش فرمود: پيغمبر (ص) از قيل و قال و تباه ساختن مال و زيادی سؤال نهی فرموده است، بحضرت عرض شد، پسر پيغمبر! همينكه فرموديد در كجای قرآنست؟ فرمود: خدای عزوجل می‏فرمايد: (114 سوره 4) در بسياری از سر گوشيهای مردم خيری نيست جز آنكه بصدقه يا نيكی يا اصلاح ميان مردم دستور دهد. و فرمود (5 سوره 4) اموالتان را كه خدا اقوام كار شما قرار داده بكم خردان ميدهد، و فرموده (101 سوره 5) از چيزهائيكه اگر بر شما عيان شود غمگينتان كند سؤال نكنيد.
اصول کافی جلد 1 باب رجوع به قرآن و سنت و اينكه همه حلال و حرام و احتياجات مردم در قرآن يا سنت موجود است روایت 5