جنيد گفت : عشق ، الفتی ست الهی و الهامی ست اشتياق آميز، كه پروردگار، آن را بر هر موجودی زنده ای واجب داشته است ، تا لذتهای بزرگی را درك كند، كه جز به وسيله آن ، الفت دست نمی دهد. و آن ، فطری ست . و ارباب معرفت از وجود آن آگاهند. پس ، هر كسی به قدر استعدادش عاشق است .
از اين رو، بالاترين مرتبه دنيوی ، از آن پارسايانست كه از دنيا روی بر تافته اند، با آن كه ظواهر دنيا را با چشم می بينند و به آخرت روی آورده اند، با آن كه تنها، خبری از آن شنيده اند..