حرام است مردان را پوشيدن لباسی كه مخصوص زنان باشد مانند لچك و مقنعه و نيم تنه و همچنين حرام است زنان را پوشيدن لباسی كه مخصوص مردان باشد مانند كلاه وقبا وعمامه و هيچ يك را جايز نيست پوشيدن لباسی كه مخصوص كافران باشد مانند زنار و كلاه های فرنگی .
از حضرت امام محمد باقر منقول است كه جايز نيست زنان را كه شبيه بمردان شوند زيرا كه رسول خدا صلّی اللّه عليه وآله وسلّم لعنت كرد مردانی را كه شبيه به زنان شوند و لعنت كرد زنانی را كه شبيه به مردان شوند.
از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام مرويست كه خدای عزوجل وحی فرمود پيغمبری از پيغمبرانش كه بگو به مؤ منان كه نپوشيد جامه های دشمنان مرا و نخوريد طعامهای دشمنان مرا و بمسلك دشمنان من سلوك ننمائيد كه ايشان نيز مانند آنها دشمنان من خواهند بود.
حلیه المتقین