ولادت
شيخ ابو جعفر، احمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علی برقی ، از راويان حديث و از فقهای بزرگ شيعه و از ياران ائمه عليهم السلام به شمار می آيد.
احمد در روستای ((برق رود)) از توابع شهر قم به دنيا آمد.
او اصالتاً از كوفه است . جد بزرگ او محمد بن علی از ياران زيد بن علی بن الحسين عليهماالسلام بود كه در برابر حكومت ظلم و ستم بنی اميه قيام كرده و در زندان يوسف بن عمر به شهادت رسيد.
خالد، پدر بزرگ احمد در حالی كه كودكی خردسال بود همراه پدرش عبد الرحمن بن محمد از كوفه آواره شدند و به شهر قم پناه آوردند.
شهر قم در آن زمان پناهگاه شيعيان محمد و آل محمد صلوات اللّه عليهم بود و بسياری از روات بزرگ شيعه در اين شهر زندگی می كردند.

دوران جوانی
احمد دوران جوانی را در محضر پدر بزرگوارش محمد بن خالد برقی ، كه خود از شخصيت های بزرگ شيعه و از مشايخ روايت و شخصيتی مورد اطمينان نزد امام موسی كاظم و امام رضا عليهماالسلام بود به كسب علم پرداخت و توشه فراوانی برگرفت .
در اين زمان بود كه تصميم گرفت همانند پدر، او نيز از راويان سخنان اهل بيت رسول خدا و خاندان عصمت و طهارت باشد و سخنان آن امامان معصوم عليهم السلام را به گوش جهانيان برساند.
شخصيت
وی از شخصيت های برجسته راويان شيعه در قرن سوم هجری به شمار می آيد و بسياری از احاديث شيخ صدوق و شيخ كلينی به ايشان برمی گردد.
همانگونه كه محدث نوری می فرمايد: ((شيخ طوسی و نجاشی احمد را توثيق كرده اند و او را مورد اطمينان دانسته اند)). او از ارزشمندترين راويان شيعه به شمار می آيد و بسياری از علما و فقهای بزرگ شيعه كه مجموعه های روايتی نگاشته اند از او روايت نقل كرده اند.
برخی از بزرگان عناوين كتاب های خود را نيز از او گرفته اند مانند: ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ، علل الشرايع ، قرائن و خصال .
اخراج از قم
احمد بن محمد بن عيسی اشعری ، رئيس شهر قم و از راويان بزرگ شيعه ، احمد بن محمد بن خالد برقی را از شهر قم بيرون كرد، زيرا او در بين روايات خود روايات مرسله و رواياتی كه راويان آن ضعيف بوده اند را نقل می كرده است .
اما او پس از مدتی پشيمان شده و برقی را به شهر بازگردانده و از او معذرت خواهی كرد. بعد از وفات او نيز در تشييع جنازه اش با سر و پای برهنه شركت كرد تا اهانتی را كه به او كرده جبران نمايد.
اساتيد
احمد به غير از پدر خود، در محضر برخی از روات و علمای بزرگ شيعه به كسب علم و فراگيری دانش پرداخته است مانند:
1 – معاوية بن وهب
2 – حماد بن عيسی
3 – محمد بن ابی عمير
4 – هارون بن جهم
5 – محمد بن سنان
6 – يونس بن عبد الرحمان
7 – حسن بن محبوب
8 – علی بن حكم
9 – حسين بن سعيد اهوازی
و بسياری از روات و ياران ائمه عليهم السلام .
شاگردان
شخصيت های بزرگی در محضر درس وی به كسب علم پرداخته اند كه هر كدام ستاره ای درخشان در آسمان علم و فقاهت می باشند، بزرگانی مانند:
1 – ابراهيم بن هاشم
2 – علی بن ابراهيم بن هاشم
3 – محمد بن حسن صفار
4 – محمد بن يحيی عطار
5 – سعد بن عبد الله
6 – محمد بن علی بن محبوب
7 – محمد بن حسن بن وليد
8 – محمد بن احمد بن يحيی
9 – عبد الله بن جعفر حميری
10 – سهل بن زياد
و بسياری ديگر از روات معتبر شيعه .
تأليفات
احمد بن محمد بن خالد برقی تأليفات فراوانی دارد از جمله :
1 – المحاسن ، كه شامل يكصد باب از ابواب فقه و حكمت و آداب و علل شرعيه و توحيد و ساير مراتب اصول و فروع دين می باشد كه فقط بخشی از آن به دست ما رسيده است . اين كتاب يك مجموعه بزرگ فقهی به شمار می رود.
2 – العويص
3 – التبصرة
4 – الرجال
5 – البلدان
6 – اختلاف الحديث
وفات
احمد بن محمد برقی پس گذراندن عمری پر بركت در سال 274 يا 280 هجری چشم از جهان فرو بست و به سوی معبود و معشوق خويش پر كشيد.