پادشاهی ، وزير خويش را گفت : از آن ها كه خدا روزی بنده كرده است ، كدام بهتر است ؟ گفت : خردی كه با آن زيست كند. گفت : اگر نبود؟ گفت : مالی كه عيوبش را بپوشاند. گفت : اگر نبود؟ گفت : صاعقه ای كه او را بسوزاند و مردم را از او برهاند.