گفته اند: بليغ كسی ست كه وسعت سخن را چنان كه خواهد گيرد. و الفاظ را به اندازه معانی بدوزد و سخن بليغ ، سخنی ست كه لفظ آن برجسته و معانی آن ، تازه باشد.
********************
عربی را گفتند: بليغ ‌ترين مردم كی ست ؟ گفت : آن كه كمتر لفظ به كار گيرد، و حاضر جواب تر باشد
********************
امام فخر رازی گفت : بلاغت آنست كه شخص ، به عبارتی كه ادا می كند، به كنه خواسته قلبی خود برسد و از ايجاز مخل و اطناب ممل بپرهيزد.
************
فيلسوفی گفت : آنچنان كه درستی يا نادرستی ظرفی را به صدايش ‍ می آزمايند،احوال ***************
گفته اند: ماءمون درباره چيزی از يحيی بن اكثم پرسيد و او گفت : لا و ايد الله الامير (نه و خدا امير را ياری دهد) ماءمون گفت : اين ((واو)) چه ظريف و در جای خود به كار رفت !
****************
صاحب بن عباد گفته است : اين واو، از موهايی كه كنار گوش به شكل واو قرار می گيرد، زيباتر است .