حکمت 246
هشدار از پشت کردن نعمت‏ها
(معنوي ) و درود خدا بر او، فرمود: از فرار نعمت‏ها بپرهيزيد، زيرا هر گريخته‏ اي باز نمي ‏گردد.
حکمت 247
ره‏آورد سخاوت

اقتصادي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: بخشش بيش از خويشاوندي محبّت آورد.
حکمت 248
تقويت خوشبيني ‏ها
(اخلاق اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: چون کسي به تو گمان نيک برد، خوشبيني او را تصديق کن.
حکمت 249
بهترين عمل‏ها
(اخلاقي ، تربيتي ) و درود خدا بر او، فرمود: بهترين کارها آن است که با ناخشنودي در انجام آن بکوشي .
حکمت 250
خداشناسي در حوادث روزگار
(اعتقادي ) و درود خدا بر او، فرمود: خدا را از سست شدن اراده‏هاي قوي ، گشوده شدن گره‏هاي دشوار، و درهم شکسته شدن تصميم‏ها، شناختم