معاويه ، ((جارية بن قدامه )) را گفت : خانواده ات ، چه خواری بزرگی بر تو روا داشته اند، كه ترا ((جارية )) یعنی کنیزک ناميده اند. و جاريه گفت : خاندان تو چه بسيار خواری بر تو رانده اند كه ترا ((معاويه )) ناميده اند و آن ، به معنی : ((سگ ماده )) است گفت : ای بی مادر! خاموش باش ! جاريه گفت : مادری مرا زاييده است . اما در سينه ما دل هايی ست كه كينه تو را می ورزند و در دست های ما شمشيرهايی ست كه بدان ها با تو جنگيده ايم . و تو را نيرويی نيست كه ما را به قهر هلاك كنی كه خويش به عهد و پيمان از تو فرمان می بريم . و اگر با ما وفا كنی ، با تو وفا خواهيم كرد. و اگر نكنی ، در پشت سر خود، مردانی سخت و نيزه هايی تيز داريم . معاويه گفت : ای جاريه ! خدا امثال ترا زياد نكناد! جاريه گفت : به نيكی سخن بگو! كه دعای بد، به گوينده آن باز می گردد.