روزي معاويه به يكي از يمني ها گفت : از شما نادان تر نبوده است . زيرا زني بر آنان فرمانروايي داشته است . و او، به پاسخ گفت : نادان تر از قبيله من ، دودمان تواند كه چون پيامبر خدا (ص ) آنان را فرا خواند، گفتند: پروردگارا! اگر اين بر حق است ، از آسمان بر ما سنگ ببار! و نگفتند كه : پروردگارا اگر اين بر حق است ، ما را به سوي او هدايت كن !