چشم چون بيند، حقيقت را در يابد
با توكل زانوی اشتر ببند!
آدمی ، به آزمون ، گرامی ، يا خوار داشته می شود.
هر سگی بر در خانه خويش بانگ می كند
سرزنش زياد موجب كينه وريست .
زن و پاسخ مردانه ؟!
هر چه بكاری می دروی .
سگ دوره گرد، بهتر از شير خوابيده است .
چه بيچاره است . آن كه روباهان بر او بشاشند!
هر تيغی كند می شود، و هر اسبی سكندری می خورد.
بسا معذوری كه سرزنش می شود. زبانی نرم و مشتی محكم .# زبانی چون نرم رطب و دستی همچون چوب خشك . (در موردی كه از كسی بوی فايده ای نمی آيد)
ناله زن فرزند مرده ، همانند نوحه گر نيست
هيچ چيز، همانند ناخنت ، پشت تو را نمی خارد
. نكوهش دوستان ، بهتر از نبودن آنانست .
مردم را می پوشاند و شرمگاهی برهنه است .
دست تو، از تست ، حتی اگر فلج باشد.
کشکول شیخ بهایی