فصلی در مثل های عرب :
هم رزم تو آن است كه همدوش تو می رزمد، و كسی ست كه به پاس سود تو، به خويش زيان می رساند.
اگر شاخ زنی ، با شاخداران شاخی زنی كن !
بپرهيز! تا زبانت گردنت نزند.
بسا كه خوردنی ،که تو را از خوردن ها باز دارد
بسا تيری كه از غير تيرانداز به هدف خورد
بسا برادرانی كه از مادر تو زاده نشده اند.
چه بسا كه پاسخ سخنی ، خاموشی ست .
بسا سرزنش شده ای كه در خور ملامت نيست .
گاه ، نگاه بيانگر زبانست .
ابرهای تابستان ، بزودی پراكنده می شوند.
چشم جوانمرد، گويای ايمان اوست .
هر صبح بزرگواران را می ستايند
کشکول شیخ بهایی