بزرگی گفته است :
بزرگواری ، به همت والاست نه استخوان های پوسيده
دروغگو متهم است ، هر چند كه دليل روشن ، و بيانی راستگو داشته باشد.
لغزش آدمی در پراكندگی گام اوست .
چه بسيار كه كور به مقصود می رسد و بينا از هدف باز می ماند.
با كسی دشمنی مكن ! چه ، تو نيز از دشمنی دانا و نادان بركنار نيستی .
از مكر دانا و نادانی نادان بپرهيز!
از نكوهش كسی بپرهيز! كه اگر حضور داشت ، او را بسيار می ستودی ، و نيز از ستايش كسی بپرهيز! كه اگر غايب بود، او را نكوهش ‍ بسيار می كردی .