شاعری گفته است : ايرانيان مهمان را از آن رو مهمان گويند، كه هر كه باشد، او را پذيرايی كنند ((مه )) بزرگ ايشانست و ((مان )) خانه شان و ((مهمان )) سرورشان است . تا آن گاه كه در خانه شان به سر برد.