اشعب – طماع معروف عرب – به گروهی كودكان برخورد و او را به بازی گرفتند. اشعب گفت : وای بر شما! سالم بن عبدالله از خرماهای وقفی عمر بخش می كند. كودكان به سوی خانه سالم بن عبدالله رفتند و اشعب نيز به دنبال آنان رفت . و گفت : نمی دانم شايد راست باشد!