اميرالمؤمنين عليه السلام برای مردم سخنرانی كرد و فرمود: ای مردم همانا آغاز پيدايش آشوبها فرمانبری هوسها و بدعت نهادن احكامی است بر خلاف قرآن كه مردمی بدنبال مردمی آنرا بدست گيرند، اگر باطل برهنه می‏بود بر خردمندی نهادن نمی‏گشت و اگر حق ناآميخته می‏شود اختلافی پيدا نمی‏شد ولی مشتی از حق و از باطل گرفته و آميخته شود و با هم پيش آيند، اينجاست كه شيطان بر دوستان خود چيره شود و آنها كه از جانب خدا سبقت نيكی داشتند نجات يابند.
اصول کافی جلد 1 باب بدعت ها وقیاسها روایت 1
*******************************
رسول خدا (ص) فرمود: زمانيكه در امتم بدعتها هويدا گشت بر عالم است كه علم خويش را آشكار كند، هر كه نكند لعنت خدا بر او باد.
صول کافی جلد 1 باب بدعت ها وقیاسها روایت 2
*******************************
در حديث است: كسی كه نزد بدعتگزاری آيد و تعظيمش كند در خرابی اسلام كوشيده است.
صول کافی جلد 1 باب بدعت ها وقیاسها روایت3
*********************************

رسول خدا (ص) فرمود: خدا از قبول توبه بدعتگزار خودداری فرموده. عرض شد چرا چنين است؟ فرمود : زيرا كه دوستي بدعت دلنشينش شده است . (پس توبه كردنش حقيقي نيست )
صول کافی جلد 1 باب بدعت ها وقیاسها روایت 4
*********************************
رسول خدا(ص) فرمود: برای هر بدعتی كه پس از من برای نيرنگ زدن با ايمان پيدا شود سرپرستی از خاندانم گماشته شده كه از ايمان دفاع كند و به الهام خدا سخن گويد و حق را آشكار و روشن كند و نيرنگ نيرنگبازان را رد كند و زبان ناتوان باشد، ای هوشمندان پند گيريد و بخدا توكل كنيد.
صول کافی جلد 1 باب بدعت ها وقیاسها روایت 2