از سخنان عارف ربانی – خواجه عبدالله انصاری -: فرياد از معرفت رسمی ، و حكمت تجربتی و محبت عاريتی و عبادت عادتی !
صدف وار، بايد زبان در كشيدن
كه وقتی كه حاجت بود، در چكانی .

*********************
زنان دام های شيطان اند.
نظربازی زنای چشم است .
صدقه بر خويشان هم صدقه است و هم بخشش .
ايمان دو بخش دارد: نيمی شكر است و نيمی بردبارى .