امام صادق (ص) فرمود:
در حالی كه موسی بن عمران با پروردگار خود عز و جل راز می گفت مردی را در سايه عرش خدا نگريست عرض كرد پروردگارا اين كيست كه در سايه عرش تو است ؟ فرمود اينست كه به پدر و مادر خوشكردار بوده و سخن چينی نكرده است .