رسول خدا (ص) فرمود:
هر كه مسجد را جاروب كند خدا ثواب آزاد كردن بنده ای در نامه عملش ‍ نويسد و هر كه از آن به اندازه خاشاك چشمی بيرون برد خدای عز و جل دو بهره از رحمتش به او دهد.