سعيدبن يسار گويد: شنيدم از امام صادق (عليه السلام ) كه می فرمود: ستايش خاص خدا است دسته ای مرجئة شدند، و دسته ای حرورية (و خوارج ) گشتند، و دسته ای قدريه شدند، و شما را نيز ترابية (منسوب به ابوتراب كنيه علی (عليه السلام ) و شيعه علی ناميدند، به خدا سوگند كه آن (يعنی حق و حقيقت نيست جز خدای يگانه كه شريك ندارد، و رسول او (صلی الله عليه و آله ) و خاندان رسول خدا (عليهم السلام ) و شيعيان رسول خدا (صلی الله عليه و آله )، و نيستند ساير مردم جز همان (كه هستند علی (عليه السلام ) برترين مردم بود پس از رسول خدا (صلی الله عليه و آله ) و سزاوارترين مردم بود نسبت به آنها و سه بار اين جمله را تكرار فرمود:

شرح :
(مرجئة ) بكسانی گويند كه علی (عليه السلام ) را چهارمين خليفه دانند و برخی گفته اند: كسانی هستند كه معتقدند با وجود ايمان در شخص هيچ گناهی زيان نرساند و با وجود كفر هيچ طاعتی سود ندهد، و (حرورية ) به يك دسته از خوارج اطلاق شود، و قدرية به كسانی گويند كه قائل بتفويض ‍ گشته اند و گاهی بجبرية نيز قدرية گفته شده . ))