صمت عادت شو! كه از يك گفتنك
می شود زنار، اين تحت الحنك
گوش بگشا! لب فرو بند از مقال !
هفته هفته ، ماه ماه و سال سال
خامشی را آن قدر كن ورد جان !
كه فراموشت شود لفظ زبان
رنج راحت دان ! چو شد مطلب بزرگ
گرد گله توتيای چشم گرگ
کشکول شیخ بهایی