ابوبصير گويد از امام صادق(ع) در باره آيه (31 سوره‏9) (((علما و راهبان خويش را پروردگار خود گرفتند نه خدا را))) پرسيدم فرمود: بخدا سوگند كه علما و راهبان مردم را به عبادت خويش نخواندند و اگر هم می ‏خواندند آنها نمی ‏پذيرفتند ولی حرام خدا را برای آنها حلال و حلالش را حرام كردند بنابراين آنها ندانسته و نفهميده عبادت ايشان كردند.
اصول کافی جلد1 باب تقلید روایت 1
******************************
محمدبن ‏عبيده گويد: حضرت ابوالحسن عليه‏ السلام به من فرمود: ای محمد تقليد شما محكم‏تر است يا مرجئه؟ (آنها كه پس از پيغمبر(ص) ابوبكر را مقدم علی عليه‏ السلام را مؤخر داشتند) عرض كردم ما هم تقليد كرديم آنها هم تقليد كردند. فرمود: اين را از تو نپرسيدم، محمد گويد: من جوابی بيشتر از اين جواب نداشتم، امام فرمود: مرجئه مردی را كه اطاعتش واجب نبود بخلافت نصب كردند و تقليدش كردند و شما مردی را نصب كرديد و اطاعتش را لازم دانستيد و تقليدش نكرديد پس تقليد آنها از شما محكمتر است (چنانچه علی عليه‏ السلام هم از اصحابش همين گله را داشت كه چرا بايد پيروان معاويه پيشوای باطل خود را اطاعت كنند و شما رهبر حق خود را نافرمانی كنيد آنها در باطل مجتمع اند شما در حق متفرق).