ابن طيار بر حضرت صادق بعضى از سخنراني هاى پدرش عليهماالسلام را عرضه كرد تا به جمله ‏اى از آن رسيد فرمود: بايست و ساكت باش. سپس فرمود: در اموريكه با آن مواجه می ‏شويد و حكمش را نمی ‏دانيد وظيفه‏ اى جز باز ايستادن و درنگ كردن و ارجاع دادن آنرا به ائمه هدى (ع) نداريد، تا ايشان شما را بر اعتدال (راه راست ) وادارند و گمراهى را از شما بردارند و حق را بشما بفهمانند خدايتعالى فرموده (42 سوره 16) اگر نمی دانيد از اهل قرآن بپرسيد.
اصول کافی جلد 1باب متفرقات روایت 10