امام صادق عليه السلام می ‏فرمود: همه علم مردم را در چهار چيز يافتم: اول اينكه پروردگار خود را بشناسى. دوم اينكه بدانی با تو چه كرده (به خلقت موزون و حكيمانه ‏ات و نعمت عقل و حواس و ارسال رسل و انزال كتب پی ببرى) سوم اينكه بدانی او از تو چه خواسته است، چهارم اينكه بدانی چه چيز ترا از دينت خارج كند (گناهان و موجبات شرك و ارتداد را بشناسى).
اصول کافی جلد 1 باب متفرقات روایت 11