از سخنان افلاطون :
پادشاه ، ترا به خدمت نمی گيرد، مگر آن كه افزونی اندر تو احساس ‍ می كند و تو را به جای انبری به كار می گيرد، تا آتشی را كه به انگشت نمی توان برداشت ، بردارد. پس ، در موردی كه ترا به كار می گيرد، به قدر آن افزونی بكوش !.
و نيز گفته است : آن كه در مقام خرسندی ، تو را به صفتی بستايد، كه در تو نيست ، به هنگام ناخرسندی ، به صفتی نكوهش كند، كه در تو نيست .