در ((كافی )) به طريق حسن از امام صادق (ع ) نقل شده است كه فرمود: قرآن ، عهدنامه خداست با خلق و سزاوار است كه مسلمان به عهدنامه اش ‍ بنگرد. و در هر روز، پنجاه آيه از آن را بخواند و نيز از زين العابدين (ع ) روايت شده است كه گفت : آيه های قرآن ، خزائن اند. هر خزينه ای كه گشوده می شود، شايسته است كه در آن بنگری .
کشکول شیخ بهایی